HomeOn RadarsSISB ยืนยันค่าเทอมไม่กระทบ แม้โควิดจะมาอีกรอบ

SISB ยืนยันค่าเทอมไม่กระทบ แม้โควิดจะมาอีกรอบ

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) SISB ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเปิดทำการของโรงเรียน

โดยหลังจากที่หน่วยงานราชการได้มีการผ่อนผันให้โรงเรียนนานาชาติ กลับมาเปิดเรียนได้แล้วนั้น โรงเรียนในกลุ่มของบริษัททั้ง 5 แห่ง ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

และทางบริษัทได้เปิดเผยว่า ได้มีการวางแผนให้โรงเรียนในกลุ่มสามารถดำเนินการเรียนการสอนในลักษณะแบบคู่ขนาน ทั้งจากที่โรงเรียน School-based learning (On-site) และจากที่พักอาศัย Home-based learning (On-line) ซึ่งทางบริษัทได้ระบุว่า ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 นั้น หากมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นกับทางโรงเรียน ทางบริษัทยังคงสามารถรับรู้ค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามปกติ