HomeOn RadarsSEAFCO รับงานโครงการใหม่ โกยเงิน 800 ล้านบาท

SEAFCO รับงานโครงการใหม่ โกยเงิน 800 ล้านบาท

บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) SEAFCO ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องบริษัทได้รับงาน 3 โครงการใหม่ ในเดือนมิถุนายน อันประกอบด้วย

1. โครงการปรับปรุงศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 2 กรุงเทพฯ เป็นงานเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความลึก 60 เมตร (รวมค่าวัสดุ) ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินงานต้นเดือน กรกฎาคม 2563

2. โครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี (ต่อขยาย) กรุงเทพฯ เป็นงานเสาเข็มเจาะแบบกลม ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความลึก 67-95 เมตรและกำแพงกับดินระบบไดอาแฟรมวอลล์ ความหนา 1.00-1.20 เมตร (รวมค่าวัสดุ) ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท ซีพีเอ็น แอนด์ เอชเคแอล จำกัด เริ่มดำเนินงานต้นเดือน สิงหาคม 2563

3. โครงการอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เป็นงานกำแพงกันดินระบบไดอาแฟรมวอลล์ ความหนา 0.80 เมตร ความลึก 22 เมตร (ไม่รวมค่าวัสดุ) ผู้ว่าจ้างคือ บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด เริ่มดำเนินงานต้นเดือน สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ค่างานก่อสร้างดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นเงินรวม 800 ล้านบาท