บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) BIG ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเลิกกิจการของบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 99.99% ชื่อบริษัท บิ๊ก คาเมร่า โฮลดิ้ง จำกัด ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท โดยลักษณะธุรกิจเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

ซึ่งทางบริษัทได้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากบริษัทย่อยดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ แต่ปัจจุบันบริษัทย่อยไม่ได้มีการลงทุนกิจการใด

พร้อมทั้งยืนยันการเลิกกิจการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และยังได้รับประโยชน์ในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนยกเลิกกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 และอยู่ระหว่างการชำระบัญชีในขณะนี้