HomeOn Radarsการบินไทยเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูเพิ่มเติม

การบินไทยเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูเพิ่มเติม

วันนี้ (8 มิ.ย. 2563) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) THAI ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการเสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งพิเศษที่ 12/2563 โดยที่ประชุมมีมติเสนอให้ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ (ผู้ทำแผน) ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัทเพิ่มเติม โดยบริษัทได้ทำการยื่นคำร้องขอแก้ไขคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัท แก้ไขคำร้องขอฟื้นฟูกิจการตามที่บริษัทขอแล้ว ในวันที่ 5 มิ.ย. 2563

ดังนั้น ผู้ที่บริษัทเสนอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อให้มีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้ทำแผนบริษัท ได้แก่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการต่อไป