HomeOn Radarsกระทรวงเกษตรฯ จับมือ แม็คโคร ลงนาม MOU กระจายสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรสู่สาขาทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ แม็คโคร ลงนาม MOU กระจายสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรสู่สาขาทั่วประเทศ

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ แม็คโคร (MAKRO) ลงนาม MOU ความร่วมมือพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ มุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบตรวจสอบย้อนกลับได้ พร้อมร่วมกันวางแผนการตลาด กระจายสินค้าทั่วประเทศ พร้อมนำไทยเป็นครัวโลก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่ตลาดนำการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาด

โดยให้เกษตรกรมีทางเลือกในช่องทางจำหน่ายผลผลิตผ่านสาขาของแม็คโคร ที่มีมากกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการพัฒนาการเกษตรโดยส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มในการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีแปลงใหญ่ จำนวน 6,877 แปลง เกษตรกรเข้าร่วมกว่า 407,493 ครัวเรือน พื้นที่ 6,585,336 ไร่ สินค้าเกษตรประมาณ 90 รายการ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาดตามนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร”

ซึ่งจากการขับเคลื่อนงานที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขับเคลื่อนความร่วมมือในการเชื่อมโยงการทำงานด้านการผลิตและการตลาดกับภาคเอกชนต่าง ๆ และได้วางแผนการดำเนินการร่วมกัน ทั้งแผนระยะเร่งด่วน (Quick win) รวมถึงแผนความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมให้ความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพสินค้า ที่จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการร่วมกับแม็คโครในครั้งนี้จะมีการขยายไปพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศไทย และทางแม็คโครจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการกำหนดตลาดว่าเกษตรกรควรปลูกพืชอะไร ในช่วงเวลาไหน ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้ราคาที่มีความเป็นธรรม

อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และมีตลาดรองรับชัดเจน ซึ่งในอนาคตได้ตั้งเป้าหมายว่าจะให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก

“กระทรวงเกษตรฯ จึงพร้อมที่จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อสร้างความพร้อมที่จะก้าวสู่ยุคปฏิรูปภาคการเกษตรต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันแม็คโครได้ทดลองซื้อผลผลิตเผือกหอมจากกลุ่มเกษตรกรของแปลงใหญ่เผือก ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ส่งเข้าศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในปริมาณ 5,000 กิโลกรัม โดยเริ่มส่งผลผลิตตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา และจะมีแผนความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ก่อน จากนั้นจึงขยายผลต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ซึ่งได้ร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตให้เน้นการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน

“บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นตลาดค้าส่งสมัยใหม่ มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรม ทำให้มีความต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยแม็คโครจะรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรทั่วไป แต่เนื่องจากปริมาณความต้องการในการรับซื้อได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด จึงทำให้แม็คโครต้องการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพ สามารถผลิตสินค้าได้มาตรฐาน และปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการและมีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า” นายเข้มแข็ง กล่าว