HomeOn Radarsผู้ถือหุ้นกู้ MINT ขานรับการผ่อนผันเงื่อนไขดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

ผู้ถือหุ้นกู้ MINT ขานรับการผ่อนผันเงื่อนไขดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) MINT ประกาศว่าบริษัทได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นกู้ในการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ (Covenant Waiver) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน 3 ไตรมาสต่อจากนี้ (ตั้งแต่ไตรมาส 2-4 ของปีนี้)

ในขณะที่ทางบริษัทมีการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อลดทอนผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ 1.61 เท่า ซึ่งยังต่ำกว่าเงื่อนไขการกู้ยืมที่อยู่ที่ 1.75 เท่า

นายไบรอัน เจมส์ เดลานี่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าการอนุมัติการขอผ่อนผันชั่วคราวในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความยืนหยุ่นทางการเงินให้กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่ผิดข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

“การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีความเข้าใจต่อนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี” นายไบรอันกล่าว

การแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของบริษัท นอกเหนือจากแผนกลยุทธ์การระดมทุนระยะยาวแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ได้ประกาศไปแล้ว

แผนการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกอบไปด้วย การออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Bonds) การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offerings) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) โดยแผนการทั้งหมดนี้ จะช่วยให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะกลับลงมาอยู่ที่ 1.3 เท่าภายในสิ้นปี 2563

นายไบรอันยืนยันว่า ในปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องที่ดี เงินสดในมือกว่า 22,000 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้ใช้อีก 36,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับการเพิ่มทุนที่กำลังจะเกิดขึ้น จะทำให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการเติบโตของธุรกิจอีก 3 ปีข้างหน้า

และเมื่อถามถึงความกังวลใจของผู้ถือหุ้นกู้ ต่อการแก้ไขข้อกำหนดการดำรงอัตราส่วนทางการเงินครั้งนี้ นายไบรอันให้ความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีความจำเป็นต้องกังวลใดๆ “บริษัทจะรักษาระเบียบวินัยการเงินอย่างสม่ำเสมอในทุกๆสถานการณ์ รวมไปถึงการจ่ายดอกเบี้ยและการจ่ายคืนเงินต้นของผู้ถือหุ้นกู้อย่างเคร่งครัด” นายไบรอันยืนยัน