HomeOn Radarsนายกฯ เผยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 เฉพาะในปีภาษี 2563 ไม่กระทบรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐในอนาคต

นายกฯ เผยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 เฉพาะในปีภาษี 2563 ไม่กระทบรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐในอนาคต

วันนี้ (2 มิ.ย.63) เวลา 12.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราร้อยละ 90 เฉพาะในปีภาษี 2563 จึงมีการพิจารณายกร่าง พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ เพื่อไม่ให้กระทบกับรายได้จัดเก็บภาษีในอนาคต

พร้อมทั้งขยายเวลาการชำระภาษีจากเดิมที่ต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 เป็นเดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ รัฐบาลยังจะต้องหารือเรื่องมาตรการที่เหมาะสมสำหรับบางท้องถิ่นที่อาจประสบปัญหาเรื่องรายได้จากการจัดเก็บภาษีด้วย

นายกรัฐมนตรี เผยจากการพบปะหารือกับสมาคมเกษตรกร ชาวนา แสดงความพอใจในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล เพียงเพิ่มเติมให้มีการจัดหาแหล่งน้ำใกล้เคียงพื้นที่ชุมชนและแหล่งที่อยู่ ซึ่งรัฐบาลต้องพิจารณารอบคอบ โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการกักเก็บน้ำ ซึ่งอาจใช้พื้นที่ของรัฐ นอกจากนี้ ยังสั่งการให้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนรับมือปัญหาอุทกภัยสำหรับฤดูฝน รวมทั้ง ติดตามแผนงานที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กำหนดในพื้นที่อื่น ๆ ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ทั้งนี้ นายกฯ ยืนยันรัฐบาลมีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ให้เพียงพอแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ทั้งน้ำเพื่อการเกษตร การบริโภค การอุตสาหกรรมและน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ รวมถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งด้วย