HomeOn Radars'เอเชียน มารีน' ได้งานต่อเรือเก็บขยะ 2 ลำจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมูลค่า 43 ลบ.

‘เอเชียน มารีน’ ได้งานต่อเรือเก็บขยะ 2 ลำจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมูลค่า 43 ลบ.

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง ASIMAR ได้รับการว่าจ้างจาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ดำเนินการต่อเรือเก็บขยะขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 35 ฟุต จำนวน 2 ลำ โดยบริษัทได้ลงนามกับคู่สัญญาเป็นรายการปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัททำกับบริษัทอื่น 

โดยคู่สัญญาคือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ลงนาม 29 พฤษภาคม 2563
มูลค่างาน 42,586,000 บาท

ระยะเวลาต่อโครงการ ประมาณ 180 วัน