บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องความคืบหน้าการร่วมทุนเพื่อดำเนินโครงการ Centara Grand Osaka ประเทศญี่ปุ่น

จากที่ก่อนหน้านี้ ทางบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท เซ็นทารา แมนเนจเม้นท์ เฮดควอเตอร์ จำกัด (CHQ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 100% และมีทุนชำระแล้ว 210 ล้านบาท ดำเนินการเจรจาการเข้าร่วมลงทุนเพื่อก่อสร้างและดำเนินธุรกิจโรงแรม 5 ดาว Centara Grand Hotel Osaka ที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยทางบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการดังกล่าวว่า CENTEL ได้ร่วมกับผู้ร่วมลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น 2 รายคือ Taisei Corporation (Taisei) และ Kanden Realty & Development Co., Ltd. (“Kanden”) จัดตั้งบริษัท Centara Osaka Tokutei Mokuteki Kaisha (TMK) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยสัดส่วนการลงทุนของ CENTEL : Taisei & Kanden คิดเป็นร้อยละ 51:49 ตามลำดับ

โดย TMK จะมีการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในการสร้างโรงแรมรวม 2 ครั้ง โดยเป็นเงินลงทุนในส่วนของ CENTEL ประมาณ 5,049 ล้านเยน หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท

ในการร่วมทุนใน TMK 51% นั้น ทาง CENTEL จะลงทุนผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ดังนี้

  1. Centara Singapore Private Limited (CSP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CENTEL ถือหุ้นทางอ้อม 100% ผ่าน CHQ โดยบริษัทนี้จัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์
  2. Centara Japan Capital Godo Kaisha (GK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CENTEL ถือหุ้นทางอ้อม 100% ผ่าน CHQ และ CSP ตามลำดับ โดยบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ CENTEL ได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศญี่ปุ่นอีก 1 บริษัท คือ Centara Osaka Japan Kabushiki Kaisha ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมอยู่ 100% โดยบริษัทได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 มีทุนชำระแล้ว 100 ล้านเยน หรือประมาณ 30 ล้านบาท โดยบริษัทนี้จะทำสัญญาเช่าทรัพย์สินจาก TMK เพื่อดำเนินการโรงแรม Centara Grand Hotel Osaka หลังจากโรงแรมได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเบื้องต้นมีกำหนดเปิดให้บริการช่วงกลางปี 2566

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ระบุว่าการร่วมทุนดังกล่าวของ CENTEL นั้นสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ