HomeOn RadarsSUPER ได้รับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ดันกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 71.39%

SUPER ได้รับผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก ดันกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 71.39%

SUPER กำไรสุทธิ Q1/2563 +71.39% YoY เกือบครึ่งมาจากผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น 45,000% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) Holding Company ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน, ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มีรายได้ไตรมาสแรกปีนี้ 1,683.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ประเทศเวียดนามซึ่งได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2562

และบริษัทมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 337.21 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 45,263.22% เมื่อเทียบกับรอบเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการแปลงค่าเงินให้กู้ยืมไปยังบริษัทย่อยในต่างประเทศ และการเกิดสภาวะค่าเงินบาทผันผวนส่งผลให้เกิดผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นจำนวนมาก

กำไรสุทธิจึงเพิ่มขึ้นถึง 71.39%

โดยระบุ ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว เป็นการแสดงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น