บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ชี้แจ้งผลดำเนินงานรวมสำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 โดยสรุปดังนี้

  • กำไรสุทธิรวม 1,237 ล้านบาท คิดเป็น 34.95%
  • จำนวนสาขา 4,294 สาขา เพิ่มขึ้น 187 สาขา
  • คุณภาพหนี้ หรืออัตราส่วนหนี้เสีย เป็น 1.18% เพิ่มขึ้น 1.04% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
  • อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.92 เท่า

โดยรายได้รวม 3,540 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 23.86%

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 22.27% เนื่องจาก ค่าเสื่อมราคาจากสิทธิ์การใช้สินทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 และเงินเดือนพนักงาน อันเนื่องมาจากการขยายสาขาและบุคลากรประจำสาขา

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า/หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 63 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 54 ล้านบาท จากการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงินรวมเพิ่มขึ้น 30.82% อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้และดอกเบี้ย จากการคำนวณตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

อัตราส่วนหนี้เสียอยู่ที่ 1.18%

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า/หนี้สูญ/หนี้สงสัยจะสูญ ลดลง 46.51%