บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 งานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

– มูลค่างาน: 141,300,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

– ระยะเวลาการส่งมอบ: 540 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน

(2) สัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 งานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

– มูลค่างาน: 161,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

– ระยะเวลาการส่งมอบ: 540 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน