HomeRadars ReporterILINK ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จ.ราชบุรีและพิจิตรแล้ว มูลค่างานรวม 302 ล้านบาท

ILINK ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า จ.ราชบุรีและพิจิตรแล้ว มูลค่างานรวม 302 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 1 งานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

– มูลค่างาน: 141,300,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

– ระยะเวลาการส่งมอบ: 540 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน

(2) สัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 งานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

– มูลค่างาน: 161,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

– ระยะเวลาการส่งมอบ: 540 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน