วันนี้ (27 เม.ย. 2563) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ระบุ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานของกิจการ ที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.0535 บาท โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0815 บาท แล้ว บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงาน ของปี 2562 รวมเป็นอัตราที่จ่ายทั้งสิ้น หุ้นละ 0.1350 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พ.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พ.ค. 2563