HomeRadars ReporterPLANB คว้างานบริหารจัดการป้ายประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ 1,170 ป้าย นาน 10 ปี

PLANB คว้างานบริหารจัดการป้ายประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ 1,170 ป้าย นาน 10 ปี

ตามที่สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร ได้เปิดการยื่นข้อเสนอประกวดราคา โครงการให้สิทธิใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,170 ป้าย พร้อมปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาศาลาพักผู้โดยสารรถประจำทางอัจฉริยะ กลุ่ม D จำนวน 691 หลัง (“สิทธิใช้ป้ายประชาสัมพันธ์”) บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการลงนามร่วมกับสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการบริหารจัดการสิทธิใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ เป็นเวลาสัญญาทั้งหมด 10 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสิทธิใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ตามที่สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครกำหนดต่อไป