HomeRadars ReporterSCCC แจ้งปิดสายผลิตโรงงาน 1 สระบุรี ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานของบริษัท

SCCC แจ้งปิดสายผลิตโรงงาน 1 สระบุรี ยืนยันไม่กระทบการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการปิดสายการผลิตโรงงาน 1 ของกิจการสระบุรี

ระบุจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ความต้องการปูนซีเมนต์ของตลาดทั้งในและต่างประเทศหดตัว ทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องปิดสายการผลิตโรงงาน 1 ของกิจการสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี รายได้จากสายการผลิตโรงงาน 1 ดังกล่าว เมื่อเทียบกับรายได้ของกลุ่มบริษัท คิดเป็นอัตราส่วนน้อยกว่า 4%

ดังนั้นบริษัทฯ ยืนยันการปิดสายการผลิตดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ