บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีประกาศห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 15 เม.ย. 2563

โดยมีสาระสำคัญคือ ห้ามอากาศยานขนส่งโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 เม.ย. 2563 เวลา 23.59 น.

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีก เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19

โดยประกาศดังกล่าว ไม่รวมถึงการให้บริการอากาศยาน ดังต่อไปนี้

  1. อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร
  2. อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน
  3. อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  4. อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  5. อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา
  6. อากาศยานขนส่งสินค้า