วานนี้ (7 เม.ย. 2563) บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เม.ย. 2563 โดยไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย และแจ้งเรื่องอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

โดยการจ่ายปันผลระหว่างการเป็นเงินสด จากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 110,082,000 บาท

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เป็นวันที่ 21 เม.ย. 2563 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 7 พ.ค. 2563

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขอยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ซี่งเคยกำหนดไว้วันที่ 5 พ.ค. 2563 และยกเลิกกำหนดจ่ายปันผลเดิมวันที่ 22 พ.ค. 2563