HomeOn Radars'บัณฑูร ล่ำซำ' ขอลาออกจากประธานกรรมการ KBANK ด้วย

‘บัณฑูร ล่ำซำ’ ขอลาออกจากประธานกรรมการ KBANK ด้วย

  • วันนี้ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
  • ถือเป็นไปตามวาระและนโยบายที่มีการประกาศไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยวันนี้คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย ประกาศแต่งตั้ง น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร และเป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล่ำซำ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
  • ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 108 นายบัณฑูร ล่ำซำ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ต่อคณะกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการ (อิสระ) เป็นรักษาการประธานกรรมการ ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนแรกของธนาคาร

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รักษาการประธานกรรมการ KBANK แทนนายบัณฑูร ล่ำซำ

น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KBANK คนใหม่อย่างเป็นทางการ