วันนี้ (30 มี.ค. 2563) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แจ้งคณะกรรมการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายปันผลประจำปี จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นเงิน 31,419 ล้านบาท

โดยปันผลดังกล่าว จะจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 20% และ 15% ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี ในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 0.52 และ 0.33 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

และจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากเงินปันผลรับจากบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) ที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียม 50% ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร จำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น

โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม คือวันที่ 5 มี.ค. 2563 และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เม.ย. 2563