บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เรื่องการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน

โดยวงเงินสูงสุดที่จะซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 90 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และเป็นการซื้อคืนผ่านราคาในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกำหนดเวลา 18 มี.ค. – 17 ส.ค. 2563

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)