HomeOn RadarsMAJOR CINEPLEX ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ทุกสาขา ทั่วประเทศ

MAJOR CINEPLEX ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ทุกสาขา ทั่วประเทศ

โรงภาพยนตร์เครือ MAJOR CINEPLEX ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มี.ค. 2563 ได้ประกาศมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 โดยให้โรงภาพยนตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว 14 วัน (18-31 มี.ค. 2563)

โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 เม.ย. 2563

ซึ่งในระหว่างปิดบริการนี้ ทางบริษัทจะดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน (Big Cleaning) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอีกครั้ง