วันนี้ (11 มี.ค. 2563) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของธนาคารเพื่อบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 16,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นไม่เกิน 135,960,000 หุ้น

คิดเป็นจำนวนหุ้นไม่เกิน 4% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

โดยจะมีการเข้าซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดระยะเวลาซื้อ 6 เดือน นับตั้งแต่ 20 เมษายน ถึง 19 ตุลาคม 2563

สำหรับเหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เพื่อดูแลผลตอบแทนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ถึงสถานะการเงินและขีดความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่ง

และมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยนำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูล มาพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่มากเกินกว่า 115% ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย ก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน