HomeOn Radarsก.ล.ต.หนุนธุรกิจเพื่อสังคมขายหุ้นให้ประชาชนไม่ต้องยื่นไฟลิ่ง ไม่มีการเข้าตลาดหุ้น

ก.ล.ต.หนุนธุรกิจเพื่อสังคมขายหุ้นให้ประชาชนไม่ต้องยื่นไฟลิ่ง ไม่มีการเข้าตลาดหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ทางสำนักงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็น (เฮียริ่ง) เกี่ยวกับการออกประกาศเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรือ SE รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถขายหุ้นต่อประชาชน (PO) ได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเอกสารใดๆ (ไฟลิ่ง) ต่อ ก.ล.ต. เพื่อลดอุปสรรคและต้นทุนในการเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ดำเนินการตามแนวทางที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และช่วยให้วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถระดมทุนจากบุคคลในวงกว้างได้

อย่างไรก็ดี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการดำเนินการของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมาย และส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการภาคเอกชนเข้ามาประกอบกิจการเพื่อสังคมมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ก.ล.ต. จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อให้วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้ โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ ต่อ ก.ล.ต. ทั้งนี้ จะต้องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

“แต่การเสนอขายหุ้น PO นี้ จะไม่มีการซื้อขายในตลาดรอง หรือมีการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แต่อย่างใด”

อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจเพื่อสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา สร้างสาธารณประโยชน์และพัฒนาชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มุ่งสร้างกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งแตกต่างจากบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดทั่วไป การออกประกาศดังกล่าวจะช่วยทำให้การเสนอขายหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อประชาชน ไม่ว่าจะกระทำด้วยตัวกิจการหรือผู้ถือหุ้นก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2033-9660 หรือทาง e-mail [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2562