HomeOn Radarsก.ล.ต.ขนทัพแสดงศักยภาพนำเทคโนโลยีตลาดทุนไทยโชว์เวทีระดับโลก

ก.ล.ต.ขนทัพแสดงศักยภาพนำเทคโนโลยีตลาดทุนไทยโชว์เวทีระดับโลก


น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยถึงการที่ ก.ล.ต. ได้นำโครงการเทคโนโลยีเกี่ยวกับดิจิทัลร่วมออกบูธในงาน Singapore FinTech Festival 2019 (SFF 2019) เป็นครั้งแรก ณ Singapore EXPO สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2562


ทั้งนี้ เพราะ ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเวทีนานาชาติถึงบทบาทเชิงรุกของ ก.ล.ต. ในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาตลาดทุน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ลดต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ช่วยเพิ่มความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ โดยการนำ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของตลาดทุนไทย


นอกจากนี้ ก.ล.ต. ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) และกิจการร่วมลงทุน ในการปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยี และสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาล ควบคู่กับการคุ้มครองผู้ลงทุน ซึ่งภายในบูธ ก.ล.ต. นั้น ยังมีธุรกิจเอสเอ็มอีที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัล จำนวน 4 บริษัท เข้าร่วมจัดแสดงภายในบูธ ก.ล.ต. ด้วย


อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท โกลบอล ไพร์ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท โกลบอล ฟินเทค จำกัด เสนอโดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท สมาร์ทคอนแทรคท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอโดยสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน ทั้งนี้ เพื่อเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจไทยให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศอีกด้วย


สำหรับภายในบูธสำนักงานในช่วงเช้าของวันแรก มีผู้เข้ามาสนใจสอบถามข้อมูลกว่า 200 คน โดยส่วนใหญ่สอบถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานในด้านดิจิทัล โครงการ DLT และข้อมูลเกี่ยวกับการระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิง


งาน SFF 2019 จัดโดย Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว และถือเป็นงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับฟินเทคที่ทั่วโลกให้ความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยปีเน้นในเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยกิจการในเรื่องการระดมทุนให้เติบโตอย่างยั่งยืนให้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งทุนของ SMEs นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายเกี่ยวกับฟินเทค 3 ด้านได้แก่ นวัตกรรม (innovation) การเข้าถึงและครอบคลุม (inclusion) และแรงบันดาลใจ (inspiration) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียนมากถึง 60,000 คน จาก 130 ประเทศทั่วโลก โดย ก.ล.ต. เป็นหนึ่ง ในผู้ร่วมจัดแสดงกว่า 1,000 ราย