HomeUncategorizedสรุปกำไร(ขาดทุน)สุทธิ หุ้นน้ำมันเชื้อเพลิง งวดไตรมาส 2 ปี 2562

สรุปกำไร(ขาดทุน)สุทธิ หุ้นน้ำมันเชื้อเพลิง งวดไตรมาส 2 ปี 2562

1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หุ้น PTT ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กำไรสุทธิ: 25,938.14 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: 0.89 บาท

2. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หุ้น BCP ประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันขนาด 120,000 บาร์เรลต่อวัน ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งค้าปลีกค้าส่ง และธุรกิจบริการดูแลรักษารถยนต์

กำไรสุทธิ: 528.12 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: 0.38 บาท

3. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หุ้น PTG แบ่งเป็น 6 กลุ่มหลัก ดังนี้ 1) ธุรกิจค้าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT ซึ่งแบ่งเป็นสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเองและตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทเป็นเจ้าของ 2) ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่นและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 3) ธุรกิจค้าปลีกแก๊ส LPG ผ่านสถานีที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง 4) ธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 5) ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart และธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้านคอฟฟี่ เวิลด์ ทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน PT 6) ธุรกิจจำหน่ายสินค้าและการให้บริการอื่น เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเครื่องยนต์เครื่องหมายการค้า PT Maxnitron การให้บริการรับฝากน้ำมันให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีบริการน้ำมันที่บริษัทเป็นเจ้าของ

กำไรสุทธิ: 427.94 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: 0.26 บาท

4. บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หุ้น SUSCO บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านด้วย

กำไรสุทธิ: 95.19 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: 0.09 บาท

5. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หุ้น ESSO บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบกิจการโรงกลั่นปิโตรเลียม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแบบครบวงจร (integrated) อีกทั้งบริษัทฯ ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 120 ปี บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแก่ลูกค้ารายย่อยผ่านทางเครือข่ายที่กว้างขวางของสถานีบริการน้ำมันค้าปลีกภายใต้ชื่อการค้าเอสโซ่ รวมทั้งขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ค้าส่ง การบินและการเดินเรือ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังขายผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และเคมีภัณฑ์อื่นๆ ที่บริษัทฯ ผลิตให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ และเพี่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

กำไรสุทธิ: -927.38 ลบ.

กำไรสุทธิต่อหุ้น: -0.27 บาท

#StockRadars #ทำเรื่องหุ้นเป็นเรื่องง่าย

Website: www.stockradars.news

Application: https://www.stockradars.co/getradars

Radars-school: https://stockradars.co/radars-school/

LINE: @StockRadars https://line.me/R/ti/p/%40stockradars

ใช้สต็อกเรดาร์ซื้อขายหุ้น: www.stockradars.co/open