HomeUncategorizedKTAMขายIPOกองทุนKT-Care เน้นลงทุนในประเทศ

KTAMขายIPOกองทุนKT-Care เน้นลงทุนในประเทศ

“ชวินดา หาญรัตนกูล” กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO ) กองทุนเปิดกรุงไทย เวลท์ แคร์ ฟันด์ ( KT-Care ) เน้นลงทุนหุ้นในประเทศ ตราสารหนี้ เงินฝาก ตลอดจนสินทรัพย์อื่น ที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ ตั้งแต่ 0-100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวะการณ์

  • กองทุน KT-Care เน้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กับการควบคุมความเสี่ยง โดยกลยุทธ์การบริหารจะเน้นหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 และควบคุมความเสี่ยงจากการให้น้ำหนักในการลงทุน โดยการปรับสัดส่วนการลงทุนตามโมเดล พิจารณาจากความเสี่ยงของตลาดเป็นหลัก ด้วยกลไกของกลยุทธ์การลงทุนที่จะพยายามป้องกันผลขาดทุนจากตลาดขาลงให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ให้ไม่เกิน 20% จากจุดสูงสุดที่กองทุนเคยทำได้
  • จำลองผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2545- 20 มิ.ย.2562 ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน (YTD) ของกองทุน KT- Care อยู่ที่ 5.37% 1 ปี อยู่ที่ 3.79% 3 ปี อยู่ที่ 5.38% 5 ปี อยู่ที่ 2.32% และ 10 ปี อยู่ที่ 5.97 % เมื่อเทียบกับ Benchmark   YTD อยู่ที่ 3.72% 1 ปี อยู่ที่ 3.23% 3ปี อยู่ที่ 4.20% 5ปี อยู่ที่ 2.75% และ 10 ปี อยู่ที่ 5.27% โดย Benchmark ประกอบด้วย SET 50 ในสัดส่วน30% ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ3 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1ล้านบาท ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สัดส่วน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
  • เทียบดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในวันที่ 28 ธ.ค. 2561 อยู่ที่ 1,563.88 ณ วันที่ 19 ก.ค. 2562 อยู่ที่ 1,735.10 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.06% โดยในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายดัชนีตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 1,820 ค่า P/E Ratio อยู่ที่ 16.5 เท่า Earning Growth 6% กองทุนนี้ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดี และสามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
  • เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท