HomeOn Radarsก.ล.ต.เพิ่มกำกับ 2 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต.เพิ่มกำกับ 2 ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

“รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ผลประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ก.ล.ต. เดือน ก.ค. มีมติเห็นชอบหลักการกำกับดูแล “ธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล” ให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ ก.ล.ต. มีการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการใช้ช่องว่างทางกฎหมายการให้บริการในธุรกิจที่ยังไม่ได้มีการกำกับดูแล อันอาจจะทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายหรือได้รับบริการที่ไม่เหมาะสม

  • เพราะที่ผ่านมามีบริษัทหลักทรัพย์สนใจที่จะประกอบธุรกิจการให้คำแนะนำ รวมถึงการบริหารจัดการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุนเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ประชาชน ขณะเดียวกันมีผู้ดำเนินการให้คำแนะนำ และชักชวนให้ประชาชนมาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงและทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายได้
  • ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลปัจจุบันครอบคลุมอะไรบ้าง ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 กำหนดให้ ครอบคลุมถึง “ธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” “ธุรกิจนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล” และ “ธุรกิจผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล” เท่านั้น
  • ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นกับประชาชน (public hearing) เกี่ยวกับหลักการดังกล่าวก่อนเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อออกประกาศกระทรวงการคลังต่อไป