HomeUncategorizedบลจ.วี เปิดขายกองทุนลงทุนหุ้นทั่วโลก

บลจ.วี เปิดขายกองทุนลงทุนหุ้นทั่วโลก

  • “งามนภา  ธวัชโชคทวี” กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี เปิดเผยว่า ปัจจุบันภาวะตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สงครามการค้า ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ การเลือกลงทุนในหลักทรัพย์อาจยากขึ้น แนะนำการจัดพอร์ตลงทุนแบบเชิงรุกด้วยการกระจายการลงทุน (Asset Allocation) เปิดเสนอขายไอพีโอกองทุน วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)  ระหว่างวันที่ 2-10 ก.ค. 2562

  • เป้าหมายการเลิกโครงการ 5% ในระยะเวลา 5 เดือน โดยจะเลิกกองทุนตามเป้าหมายเมื่อมีมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ผ่านระดับ 10.53 บาท ต่อหน่วยและ NAV รับซื้อคืนหน่วยลงทุนขั้นต่ำ 10.50 บาทต่อหน่วย  โดยบริษัทจะดำเนินการสับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยอัตโนมัติ  โดยมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท
  • เป็นกองทุน Fund of Fund  จัดพอร์ตแบบ Active Allocation เพราะมองว่า ความผันผวนของราคาจากภาวะการลงทุนในปัจจุบันที่มีอยู่สูง การติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบและปรับสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งช่วยให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายได้ดีกว่าการซื้อแล้วถือ (buy and hold) ซึ่งหากภาวะการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์กองทุนสามารถปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการลงทุน
  • กลยุทธ์การจัดพอร์ตลงทุนเชิงรุก เลือกหุ้นพื้นฐานดีระดับราคาน่าสนใจ มองปัจจัยกดดันการลงทุนเริ่มคลี่คลายและนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย เน้นลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม หุ้นกลุ่มธนาคารทั่วโลกที่จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น และหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลงมาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากจนมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุน ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลดีจากแนวโน้มการผ่อนคลายความรุนแรงลงของสงครามการค้าที่คาดว่าจะมีโอกาสการเจรจาจนมีข้อยุติได้ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ
  • ความแตกต่างกับกองทุนอื่น กองทุน WE-GA5M เน้นจัดพอร์ตการลงทุนทั่วไป คือ การจัดพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยง ขณะเดียวกันจะโฟกัสกลุ่มที่มีการเติบโตจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีและราคาปรับตัวลงมาในระดับที่น่าสนใจ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านการจัดน้ำหนักลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ (Flexibility) แต่เน้นลงทุนแบบมีเป้าหมายด้วยการวิเคราะห์ตลาด (Focus on Specific) บนผลตอบแทนและความเสี่ยง (Risk-Adjusted Return Approach)